Preloader Close

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Žiadame vás, aby ste sa dôkladne oboznámili so všeobecnými obchodnými podmienkami (Ďalej len ako “VOP”) a s ďaľšími dokumentmi, na ktoré prípadne odkazujú (Cenník, Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov, atď.), ešte pred nákupom SMS aktivačného kódu. Týmito podmienkami budete viazaní počas celej doby jeho používania.

1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Prevádzkovateľ:

CONTROLPO, s.r.o
Petrovany – Vysielač 588 , 082 53 Petrovany
E-mail: info@controlpo.sk 
OR: OR Prešov I vložka 40817/P, oddiel SRO
IČO: 36713309
DIČ: 2022300676
IČ DPH: SK2022300676
(Ďalej len ako “Prevádzkovateľ”)

1.2 Používateľ

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu stkonline.sk.
(Ďalej len ako “Používateľ")

1.3 Služba

Za splnenia podmienok stanovených v týchto VOP získate prostredníctvom nášho informačného systému prístup do spoplatnenej sekcie internetového portálu contropo.sk. Obsahom spoplatnenej sekcie sú agregované údaje o motorových vozidlách získaných z verejných a neverejných registrov v Slovenskej republike a v zahraničí. Rozsah a obsah platených údajov internetového portálu controlpo.sk  sa v čase mení, preto nie je súčasťou služby garancia, že počas doby aktivovania služby sa rozsah a obsah údajov nezmení, resp. nebude sa odlišovať od rozsahu a obsahu aktuálneho v čase zakúpenia. Štát, v ktorom poskytujeme službu je výhradne Slovenská Republika.

1.4 Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

1.5 Informácie o funkčnosti a kompatibilite

1.5.1 Na prístup do platenej sekcie systému bude z vašej strany spravidla potrebné použiť prístupové údaje. Takýmito údajmi môžu byť telefónne číslo alebo e-mailová adresa, heslo, aktivačný kód a pod. Ak nepoužijete správne prístupové údaje, nemôžeme vám garantovať prístup k službe.

1.5.2 Na funkčnosť služby je okrem toho nevyhnutná podpora Javascriptu vo vašom zariadení, resp. plná funkčnosť Javascriptu.

 

2. Používateľská zmluva

Zmluvnými stranami používateľskej zmluvy sú Prevádzkovateľ a Používateľ tak, ako je uvedené vo Vymedzení základných pojmov týchto podmienok používania.

 

3. Predmet zmluvy

3.1 Pri poskytovaní služby Prevádzkovateľ vytvorí Používateľovi podmienky najmä na prehliadanie agregovaných údajov o vozidlách z technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a evidencie vozidiel za predpokladu, že tieto údaje o konkrétnom motorovom vozidle existujú a sú dostupné Prevádzkovateľovi.

3.2 Prevádzkovateľ sprístupňuje Používateľovi agregované údaje o lustrovanom motorovom vozidle na základe zadania evidenčného čisla vozidla alebo výrobného identifikačného čísla (VIN) vozidla do informačného systému.

3.3 Rozsah agregovaných údajov o konkrétnom vozidle a ich aktuálnosť je individuálna. Prevádzkovateľ o rozsahu dostupných údajov a aktuálnosti údajov vopred Používateľa informuje. Všetky platené dostupné údaje sú označené znakom zámku a označené textom “dostupné po sms platbe”. Pred zaplatením ceny za poskytnutú službu sa môže Používateľ rozhodnúť, či zaplatí Prevádzkovateľovi za poskytnutie agregovaných údajov v platenej časti systému.

3.4 Detailné informácie o predmetnej službe sú Používateľovi prístupné na stránke častých otázok.3.5 Služba bude Používateľovi sprístupnená bez zbytočného odkladu po sms platbe, najneskôr však do 24 hodín, ak ďalej nie je uvedené inak.

3.6 Prevádzkovateľ upozorňuje Používateľov, že akékoľvek údaje o lustrovanom motorovom vozidle, ktoré získal na základe prístupu do akejkoľvek časti systému, majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony ani ďaľšie komerčné účely.

3.7 V prípade vyradenia vozidla z evidencie nebude viac dané vozidlo dostupné ani v informačnom systéme Prevádzkovateľa a aktivačný kód stráca svoju platnosť. V prípade prepisu vozidla alebo zmeny evidenčného čisla vozidla bude dané vozidlo dostupné po zadaní výrobného identifikačného čísla (VIN) vozidla.

 

4. Práva a povinnosti Používateľa4.1 Používateľ má právo využívať časť rozsahu služieb definovaných v bode 1.3 zdarma. Používateľ má možnosť využívať časť rozsahu služieb definovaných v bode 1.3 odplatne. Pomer rozsahu služieb poskytovaných zdarma a služieb poskytovaných odplatne môže Prevádzkovateľ kedykoľvek upraviť.

 

5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

5.1 Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby.

5.2 Za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa z bodu 5.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr.: prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.), alebo prerušenie z dôvodu potreby systémových zásahov zo strany Prevádzkovateľa (napr.: upgrade služby na novú verziu).

5.3 Prevádzkovateľ má právo zrušiť poskytovanie služby Používateľovi, ktorý vedome poškodzuje poskytovanie služby alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných Používateľov.

5.4 Prevádzkovateľ má právo na zmenu týchto podmienok používania a je povinný o tom vopred informovať Používateľa.

 

6. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

6.1 Cena za odplatné poskytnutie služby Používateľovi je zobrazená pri kúpe a zadávaní aktivačného kódu.

6.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za poskytovanú službu.

6.3 Platba je uhrádzaná vo forme krátkej textovej správy (SMS) alebo prostredníctvom platobných brán tretích strán.

6.4 Prevádzkovateľ má právo odoprieť využívanie služby Používateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za službu podľa platného cenníka.

 

7. Právo odstúpiť od zmluvy

Ak ste spotrebiteľom, osobitne vás upozorňujeme, že v dôsledku akceptácie týchto všeobecných obchodných podmienok strácate momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie služby sa začalo s vaším výslovným súhlasom a boli ste riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ ide o službu nespočívajúcu v poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie takejto služby sa spravidla tiež začína pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Preto vás v zmysle príslušných právnych predpisov poučujeme o tom, že akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok strácate momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy za predpokladu, že došlo k úplnému poskytnutiu služby, poskytovanie služby sa začalo s vaším výslovným súhlasom a boli ste riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

7.1 Ak je Používateľ zároveň aj spotrebiteľom (definovaného v ust. § 2 písm. a) Zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa), má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od zaplatenia ceny za poskytnutie služby, a to bez uvedenia dôvodu, elektronicky na e-mailovej adrese info@stkonline.sk.

7.2 Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať dátum, meno (resp. Obchodné meno), adresu trvalého bydliska (resp. sídlo spoločnosti) Používateľa, ktorí od zmluvy odstupuje. Vzorový formulár na odstúpenie pre spotrebiteľov je uvedený v bode 7.5.7.3 V prípade, ak Používateľ zaplatí cenu za službu podľa Cenníka Poskytovateľa a po tomto zaplatení úplne využije službu, ktorú zaplatil, platí, že Poskytovateľ poskytol túto službu Používateľovi s jeho výslovným súhlasom. Poskytovateľ klienta poučuje, že vyjadrením tohto súhlasu, Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu zaplatenej služby. 7.4 Používateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.5 Formulár na odstúpenie od zmluvy určený pre spotrebiteľov nájdete tu:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu: Webclinic s.r.o., Royová 29/A, 831 01 Bratislava
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
Nehodiace sa prečiarknite.

 

8. Zodpovednosť za chyby a reklamácie

8.1 Funkčnosť systému na prístup k službe vám garantujeme v rozsahu 99 % a za porušenie povinnosti zabezpečiť prístup k platenej službe sa považuje, ak dôjde k výpadku systému, v dôsledku ktorého ste k službe nemohli pristupovať dlhšie ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

Nemôžeme niesť zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:

  • Za nemožnosť prístupu k službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia, ktoré používate, resp. inými okolnosťami na vašej strane. Medzi takéto vlastnosti zariadenia môže patriť napr.: chýbajúca podpora Javascriptu alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v zariadení.
  • Za funkčnosť alebo prevádzkyschopnosť vášho zariadenia.
  • Za škody spôsobené nevhodnosťou vášho zariadenia na určité použitie.
  • Za škody spôsobené zneužitím vašich prístupových údajov.
  • Za nesplnenie povinností spôsobené v dôsledku okolností zapríčinených vyššou mocou, t.j. ak nie sú závislé od našej vôle a nemôžeme ich ovplyvniť alebo im predísť pri rozumných očakávaniach.

8.2 Ak si želáte reklamovať chybu prístupu k predplatenej službe, podať sťažnosť alebo iný podnet, môžete tak urobiť na: info@stkonline.sk, v prípade výskytu chyby v lehote 10 dní.

8.3 Aby sme mohli vašu reklamáciu vybaviť k vašej spokojnosti, je potrebné v nej uviesť:

  • zrozumiteľný popis reklamovanej chyby,
  • časový údaj o výskyte chyby.

Je tiež možné, že v záujme vyriešenia reklamácie bude potrebné doplniť technické údaje, pokiaľ ich sami neuvediete, ktoré od vás dodatočne vyžiadame.

8.4 Ak nám reklamáciu doručíte e-mailom, odporúčame vám archivovať si e-mailovú správu, ktorá obsahuje vašu reklamáciu. Ak uplatníte reklamáciu písomne v podobe poštovej zásielky, odporúčame vám archivovať si aspoň príslušný podací lístok a kópiu listu. O uplatnení reklamácie iným spôsobom vám, v prípade, že ste spotrebiteľom, vystavíme potvrdenie pokiaľ možno ihneď, inak bez zbytočného odkladu a najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8.5 V prípade, že budeme môcť vašu reklamáciu uznať ako opodstatnenú, vybavíme ju v zákonnej lehote formou adekvátneho predĺženia prístupu k predplatenej službe, o čom vás budeme informovať.

 

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Používateľovov chránime v zmysle platných právnych predpisov. Podrobné informácie o tom ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje obsahuje dokument “Ochrana osobných údajov”. Používateľ súhlasí so spracovaním údajov podľa uvedeného dokumentu a ich uložením do internej databázy Používateľov Prevádzkovateľa.

 

10. Cookies

Portál stkonline.sk využíva, tzv. cookies. Informácie o spôsobe ich používania je Používateľovi dostupné v dokumente “Informácie o využívaní cookies”.

 

11. Záver

11.1 Uvedené podmienky v znení ich nasledujúcich zmien, spolu s dokumentmi, na ktoré priamo odkazujú a ktoré sa považujú za ich imanentnú súčasť, a tiež spolu s objednávkou predstavujú celú zmluvu medzi vami a našou spoločnosťou ohľadom služby. Služba a podmienky jej poskytovania sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že nie ste občanom alebo nemáte sídlo či pobyt v Slovenskej republike.

11.2 Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

11.3 Zmenu týchto podmienok zverejníme ako hromadný oznam minimálne 30 dní pred avizovaným dňom účinnosti zmeny. V prípade, ak nebudete súhlasiť s novým znením podmienok, počas tejto lehoty nám môžete doručiť žiadosť o ukončenie prístupu k platenej službe. Po uplynutí tejto lehoty strácajú účinnosť pôvodné podmienky a nadobúdajú účinnosť nové podmienky so zapracovanými zmenami.

11.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19.4.2023

 

Go To Top