Preloader Close

Technická kontrola

Technická kontrola je proces prehliadky a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek. Cieľom technickej kontroly je tiež overenie zhodnosti vozidla so schváleným typom, ak bola zistená nezhoda.Stanica technickej kontroly vykonáva technickú kontrolu podľa druhu kontroly, ktorá je ustanovená zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) a metodikami vydanými typovým schvaľovacím orgánom.Pri technickej kontrole sa kontrolujú nasledujúce časti vozidla: brzdová sústava, riadenie, nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby, rám a karoséria, osvetlenie a svetelná signalizácia, predpísaná a zvláštna výbava, ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, zaťaženie životného prostredia a identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.Pri vykonávaní technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR). Tieto meradlá a prístroje sú pravidelne overované a kalibrované.

Go To Top