Preloader Close

Emisná kontrola

Emisná kontrola motorových vozidiel je proces, ktorým sa overuje stav motora vozidla a jeho systémov ovplyvňujúcich tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch. Kontrola sa vykonáva meraním, ktoré zistí, či vozidlo splňuje emisné limity výrobcu alebo limitov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.Existujú tri druhy emisných kontrol - pravidelná, zvláštna a administratívna. Pravidelná emisná kontrola sa vykonáva na vozidlách so vznetovým motorom, zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom evidovaných v SR v lehote od jedného do štyroch rokov. Táto kontrola sa vykonáva na základe oprávnenia udeleného PEK, a je potrebné ju absolvovať povinne pre všetky vozidlá evidované na území Slovenskej republiky.Zvláštna emisná kontrola sa vykonáva v špecifických prípadoch, napríklad pri povolení výroby a schvaľovaní jednotlivo vyrobeného vozidla, schvaľovaní jednotlivo dovezeného vozidla alebo pri povoľovaní a schvaľovaní prestavby jednotlivého vozidla. Výsledkom zvláštnej emisnej kontroly je Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.Emisnú kontrolu možno vykonať na ktoromkoľvek pracovisku emisnej kontroly v SR podľa voľby prevádzkovateľa. V prípade pravidelnej emisnej kontroly je dokladom o vykonaní Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla a Osvedčenie o emisnej kontrole. Osvedčenie o emisnej kontrole slúži ako doklad o splnení požiadaviek emisnej kontroly a vodič ho musí mať vždy pri sebe v premávke na pozemných komunikáciách.

Go To Top